Latest Announcements

About Iran

About Iran

Preface
30 years ago the world witnessed over...

Travel suggestions to India

Travel Advice to India

Any person traveling to India must be having mixed feelings about the tri...

VISITORS ARE REQUESTED TO KINDLY VISIT THE NEW WEBSITE OF THE CONSULATE GENERAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, MUMBAI:
ترجمه شناسنامه Print E-mail
Services | birth&death
توضیح:

بر اساس مقررات جاری در كشور هندوستان هموطنان محترم برای انجام برخی از امور اداری خود نیازمند ترجمه شناسنامه خود به زبان  (انگلیسی) می باشند بنابراین آنها می توانند در صورت مخدوش نبودن شناسنامه، با ارائه مدارك ذیل به سركنسولگری جمهوری اسلامی ایران درمومبای نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

مدارك لازم:

ارائه درخواست مبنی بر ترجمه شناسنامه
تكمیل فرم ترجمه شناسنامه
ارائه اصل و تصویر شناسنامه متقاضی
پرداخت هزینه های مربوطه

ملاحظات:

برای اینكه مشخصات ترجمه شناسنامه فرد با گذرنامه ایرانی وی تطبیق داشته باشد و در آینده مغایرتی با سایر مدارك خارجی و اقامت برای متقاضی بوجود نیاید، بهتر است اصل و یا تصویر گذرنامه ایرانی خود را همراه داشته باشند و اگر فاقد گذرنامه می باشند مشخصات دقیقا به زبان انگلیسی نوشته شود تا در هنگام صدور گواهی از آن استفاده شود.
برای تكمیل فرم های مربوطه از خودكار مشكی استفاده نمائید.
 

Powered by Iranmumbai.com © 2011